НОРД България, Девня

НОРД България, Девня

Предприятието работи в сферата на обработване на метали и извършва ремонт и поддръжка на специализирано оборудване за химията, кораборемонта, добивната промишленост и селското стопанство.

За нуждите на новостроящ се производствен цех нашата компания изгради нов трафопост 6/0,4 kV 1,4 MW и външно захранване на цех за обработка на метали и административна сграда. Произведена и монтирана беше нова РУ 0,4kV.